Thơ tình Lò Cao Nhum

By

 

 Lß Cao Nhum


PhÝa mÆt trêi


Lèi lªn leo ghÒnh trÌo th¸c

Em n¸u phÝa bªn mÆt trêi.

LÆn léi chi l¾m giã ¬i

TiÕng chim båi håi ®Çu nói

Mªnh m«ng ë ®©u em hìi

Bån chån hoa th¾m d¨ng d¨ng.

Dßng s«ng cø hót th¼m xanh

Con thuyÒn trßng trµnh ®u«i Ðn

Lèi lªn leo ghÒnh trÌo th¸c

MÆt trêi trãi buéc em ®©u?

TiÕc g× ng­êi víi ng­uêi thu­¬ng

Mµ hun hót m·i con ®­uêng

TiÕc g× ng­uêi víi ngu­êi yªu

Mµ gi¨ng ghÒnh th¸c cheo leo.

S¸ g× su­¬ng m©y giã n¾ng

Nªn ®­uêng ®· lë th¸c cao

Cßn ®i lèi quanh nÎo v¾ng

Khi em cßn phÝa mÆt trêi.


Dân tộc Dao
Lß Cao Nhum


Tung cßn


Cét tre mïa xu©n

Vßng mÆt trêi mïa xu©n

D¶i cßn chÊp chíi.

Cßn anh thªu tua hoa

KÕt chØ th¾m

Bay ®i xem ý mïa xu©n

Ngá lêi mïa n¾ng.

Cßn r¬i sang th¸ng t¸m

Xin buéc chØ lµnh

§Ëu vµo th¸ng giªng

Vßng b¹c anh trao göi.

Cét tre mïa xu©n

Vßng mÆt trêi mïa xu©n

¦íc mong bay ®i l­uîn l¹i

LÏ nµo em hìi

Cø ®an dÖt mïa ®«ng.

Dân tộc Dao

More...

Bàn tay

By

  
            
             Bµn tayBµn tay ®an

Thµnh b«ng thµnh v¶i

Tr¶i hoa v¨n bèn v¸ch nhµ sµn.

Bµn tay gieo

Ra tr¸i ra c¬m

R©m ran tiÕng chèng sµn söa g¸c.

Bµn tay n¾m

Bß lang ngùa ®á

Vã khua tung tãe s­u¬ng chiÒu.

Bµn tay xße

¸nh b¹c ¸nh vµng

Bµn tay «m

M­êi ngãn h«n nhau qua biÓn nói.

More...

Tập thơ GỐC TRỜI (Nhà xuất bản Hội nhà văn năm 2009)

By

 

ChiÕc ¸o sÆc sì cña thÇy mïn


ChiÕc ¸o sÆc sì

Tua ®á diÒm xanh

Nµo lÊp l¸nh viÒn b¹c

Nµo lÊp lã ¸nh vµng

Réng thõa tay

Dµi qu¸ ch©n

ChiÕc ¸o sÆc sì cña «ng Then

TÆng thÇy Mïn

Lµm ng­u­­êi cøu nh©n ®é thÕ.

Kho¸c chiÕc ¸o sÆc sì

ThÇy Mïn ra ngoµi ngâ

Vung ch©n móa tay

PhÈy qu¹t tung kiÕm

Lµm qu¶ b­­u­ëi rîn gai

Qu¶ muçm rông non

Côp c¶ ®u«i con bß

Con bß võa ch¹y võa ngo¸i nh×n

                             chiÕc ¸o sÆc sì.

Kh«ng biÕt thÇn linh

Ch¼ng hay ma quû

§©u t­uêng ph¸p thuËt

ChØ biÕt câi trÇn nµy

Cã chiÕc ¸o thÇy Mïn sÆc sì.


LÔ p¨n m­­­­uêng ë b¶n l¸c (ng­uêi th¸i mai ch©u hoµ b×nh)Hoa ch¸ trong lÔ héi ch¸ chiªng (ng­uêi th¸i mai ch©u)
Ph¸c ho¹ phan xi p¨ng


Phan Xi P¨ng

S­u¬ng mï quÇn ®¶o bay

B·o giã xo¸y giËt thæi

M­ua lë nói

N¾ng nÎ nu­¬ng

Mµ con chim ph¶i ®øng

Con nai ngåi

Con chån ngñ

Con dÝm ph¶i ¨n.

§µn «ng kho¸c sóng kÝp trªn l­ung

C¾p c¸n r×u bªn su­ên

Bu­íc s¶i dµi lªn nói.

§µn bµ ®eo lï cë

Bång con th¬ tr­uíc ngùc

C¾m cói b­uíc theo chång lªn nu­¬ng.

LÇm lòi ngang ng¹nh

Khi ca h¸t ®¸m c­uíi

Lóc khãc dµi tang thu­¬ng

Thiªn nhiªn kh«ng kh¾c khæ

C­uêi väng nói

Móa nghiªng rõng

Yªu ch¸y l¸ ngãn

Nhí mßn vÑt l­uìi khÌn

Ng­uêi Phan Xi P¨ng

D¹ng ch©n trªn chãp nói.

            Héi th¶o v¨n häc miÒn nói t¹i Sa Pa 2005Mïa xu©n ®Õn


TiÕng trèng vµo xu©n trªn b¶n ng­uêi M«ng


Gèc trêi


Trêi hu­ hao

Nhu­ng trêi cã ch©n

Trêi bang lang

Nhu­ng trêi cã gèc.

TÊt th¶y mÆt trêi mÆt tr¨ng

Ng«i sao m©y giã

Chßm vu­¬ng miÖn

LÊp l¸nh vµng

§Òu vÒ mÆt ®Êt.

§Êt lµnh cho gèc trêi mäc

§Êt s¨n cho gèc trêi ®øng

Kh«ng cã ®Êt

Trêi t­u¬i tèt vµo ®©u?

More...

NGƯỜI MIỀN NÚI

By

Ở trên núi có bấy nhiêu hộ
Một phần ba giầu có đỏ rừng
Chân tay ra của như nước chảy
Năm liền năm hòm xiểng tưng bừng.

Một phần ba mới giầu nửa chừng
Vừa ăn vừa dụm sinh dè sẻn
Vừa làm vừa nghĩ ngày mai đến
Khách đi khỏi vợ ngồi cạo niêu.

Còn lại một phần ba liêu xiêu
Gió tháng tám tốc cả lên rừng
Đã thế sự nghèo đuổi tận cùng
Cáo hay bắt trúng gà kẻ khó.

More...

THỜI TIẾT TAM ĐẢO

By

Như bà chị muộn chồng luống tuổi
Sớm cười trưa khóc tối nằm mơ
Chợt mưa thoắt nắng Tam Đảo hỡi
Người lên bối rối nẻo sương mờ.

               Trại sáng tác năm 1998

More...

THOÁNG CHIỀU THÁP CỔ

By

Phan Rang
Chiều dát nắng lên sườn tháp cổ
Nửa vàng son và nửa mờ tỏ
Có điều gì đau đáu giữa trầm tư.

               Miền Trung 2003

More...

LỜI CHÀO (Trích Căn phòng tôi - thơ)

By

LỜI CHÀO (Trích Căn phòng tôi - thơ)

... Căn nhà tôi mở vuông ô cửa
Sao Bắc sao Nam nháy mắt ghé vào
Tặng tôi những câu thơ cây nến
Tôi tặng mọi người cây nến đời tôi.

                      Lò Cao Nhum

More...

Chúc mừng bạn!

By

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...