CHUYỆN LÀNG VĂN NGHỆ HÒA BÌNH

By

 
Lªn nói Dôc Thuý ®Ò th¬           
            Cư¬ng tr×nh Tr¹i s¸ng t¸c v¨n häc nghÖ thuËt cña Héi V¨n häc NghÖ thuËt Hoµ B×nh n¨m 2010 cã mét ho¹t ®éng rÊt quan träng ®ã lµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho anh chÞ em v¨n nghÖ sÜ th©m nhËp thùc tÕ vïng ®ång b»ng B¾c Bé cô thÓ lµ ba tØnh Nam §Þnh Th¸i B×nh vµ Ninh B×nh. Ngo¹i trõ Nam §Þnh diÔn ra ®óng kÕ ho¹ch cßn Th¸i B×nh th× kh«ng liªn l¹c ®­uîc Héi b¹n víi l¹i "gÇn nhµ xa ngâ" nªn Ban tæ chøc tr¹i s¸ng t¸c quyÕt ®Þnh kh«ng qua n÷a. Héi Ninh B×nh th× bËn ®ưa qu©n ®i dù héi "5 cè ®«" t¹i Hµ Néi. ThÕ lµ c¸c v¨n nghÖ sÜ Hoµ B×nh h¨m hë lªn xe... "tù hµnh".

              T¹i thµnh phè Ninh B×nh sau buæi chiÒu ®i th¨m thó B¸i §Ýnh anh chÞ em cßn ®ang kh«ng biÕt tiªu khiÓn g× cho qua ®ªm mµ c¸i ®ªm ngåi ch¬i x¬i n­uíc lµ nã dµi vµ v« vÞ l¾m th× nhµ th¬ Lß Cao Nhum nghÜ ra "mÑo": Kh«ng gÆp ®­uîc Héi Ninh B×nh th× gÆp gì b¹n bÌ v¨n ch­ư¬ng ë ®©y vËy. Sau có ®iÖn tho¹i kho¶ng m­ười phót M¹c Kh¶i Tu©n mét c©y th¬ kh¸ Ên tượng cña Héi V¨n häc NghÖ thuËt Ninh B×nh lËp tøc cã mÆt t¹i nhµ nghØ vµ tuyªn bè: "Lªn nói Dôc Thuý ch¬i!". Nói Dôc Thuý võa lµ th¾ng c¶nh soi bãng xuèng dßng s«ng V©n   võa lµ di tÝch lÞch sö di tÝch v¨n ho¸ næi tiÕng n»m gän trong c«ng viªn gi÷a thµnh phè Ninh B×nh. Nghe tiÕng ®· l©u như­ng nhiÒu ng­uêi chư­a ®ươc chiªm ngưỡ­ng. VËy lµ mét nhãm gåm Nhan Sinh Bµn Kim Quy Bïi Thiªn V¨n Lª Thanh Hång Lß Cao Nhum do thi sÜ M¹c Kh¶i Tu©n dÉn ®­uêng ®i bé d×u d¾t nhau lªn nói ®ªm.

            Khái nãi phong c¶nh ®ªm trªn nói Dôc Thuý nh×n ra bèn bÒ trêi ®Êt thi vÞ ®Õn chõng nµo. Bëi vËy sau nh÷ng hu­íng dÉn giíi thiÖu vµ trß chuyÖn tµo lao ngåi trªn mét phiÕn ®¸ réng m¸t thi sÜ M¹c Kh¶i Tu©n khëi ph¸t hai c©u th¬ ®Ò nghÞ c¶ nhãm thªm hai c©u cuèi ®Ó thµnh bµi th¬ trän vÑn 4 c©u. Hai c©u ®Çu cña M¹c Kh¶i Tu©n nh­ư sau:

            Nhµ th¬ "R­ượu nói" lªn ch¬i nói

            Dôc Thuý ®ªm nay giôc nèi vÇn...

            C¶ nhãm mçi ng­uêi gãp mét ®«i c©u nh­ung xem ra chu­a cã sù thèng nhÊt ­ung ý hÑn t­ư duy tiÕp v× ®ªm ®· qu¸ khuya (lóc vÒ c¶ nhãm ph¶i trÌo cæng). S¸ng h«m sau Lß Cao Nhum "m¸ch" chuyÖn nµy víi tr­uëng ®oµn H÷u Th«ng. H÷u Th«ng lÆng ®i mét lóc råi ®äc tiÕp hai c©u cuèi. Lß Cao Nhum vç ®Ðt bµn tay s­ướng qu¸. Sau ®ã hai ng­ười cßn bµn söa mét sè tõ trë thµnh bµi th¬ hoµn chØnh sau ®©y:

            Nhµ th¬ "R­ượu nói" lªn ch¬i nói

            Dôc Thuý tr¨ng reo giôc nèi vÇn

            Th¬ vÒ ãng ¸nh ®ªm trinh n÷

            Ru­îu nång dan dÝu sãng s«ng V©n.

                                                                                    Ninh B×nh th¸ng 10 n¨m 2010

* "Rượu núi" là tên một bài thơ của Lò Cao Nhum.Từ trái sang các thi sỹ: Mạc Khải Tuân Lê Thanh Hồng Nhan Sinh Bùi Thiên Văn và Bàn Kim Quy. 


More...

NHẬT KÝ TỪ NÚI VỀ BIỂN

By

Thăm cố đô Hoa Lư
và khu tưởng niệm nhà văn Nam Cao


 

          Ngày 30 tháng 9.

            Ngày cuối cùng của chuyến đi chúng tôi phải đến được hai điểm quan trọng trong một buổi sáng đó là thăm cố đô Hoa Lư ở Ninh Bình và Khu tưởng niệm nhà văn Nam Cao ở tỉnh Hà Nam.

            Cố đô Hoa Lư trang hoàng lộng lẫy cờ hoa chuẩn bị cho buổi tối nay khai mạc Đại lễ hội "Theo dấu người xưa..." mở màn cho hàng loạt hoạt động văn hoá lớn chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Một sân khấu lớn hai con rồng lớn được kết bằng hoa vàng hoa đỏ chầu trực hai bên cánh gà sân khấu đã sẵn sàng cho lễ hội tối nay trên quảng trường cố đô.

            Cố đô Hoa Lư một quần thể di tích lịch sử văn hoá liên quan đến sự nghiệp của các vị anh hùng dân tộc ba triều đại: Nhà Đinh nhà Tiền Lê và nhà Lý. Nơi đây là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền với các dấu ấn lịch sử: Thống nhất giang sơn đánh Tống - dẹp Chiêm và phát tích quá trình dời đô về Đại La năm 1010.

            Trong tổng thể rất nhiều các công trình kiến trúc của cố đô Hoa Lư hiện tại nằm rải rác trong khu dân cư vì thời gian hạn hẹp chúng tôi chỉ đến được hai điểm chính là đền vua Đinh Tiên Hoàng và đền vua Lê Đại Hành. Đây là hai di tích quan trọng của khu di tích. Trước mặt đền Đinh là núi Mã Yên hình dáng giống yên ngựa có lăng mộ vua Đinh. Đền Đinh có kiến trúc độc đáo của nghệ thuật chạm khắc gỗ thế kỷ XVII và nhiều cổ vật quý hiếm được bảo tồn. Đền vua Lê Đại Hành cách đền vua Đinh khoảng 300m quy mô nhỏ hơn nên không gian trong đền khá gần gũi và huyền ảo. Cũng như đền vua Đinh kiến trúc đền Lê thật điêu luyện tinh xảo. Trong sâu thẳm lòng tôi ngoài sự thành tâm với các vị Hoàng đế tiền nhân còn cảm khái bàn tay tài hoa của các nghệ nhân dân gian sự dung hợp của dân gian và bác học nhuần nhuyễn trong văn hoá làng.

            Rời Hoa Lư mà trong lòng còn ngổn ngang bao nuối tiếc. "Còn đại lễ hội tối nay?". Một nữ thi sĩ trong đoàn thốt nên như muốn khóc. Nhưng rồi cô lại được an ủi nhanh chóng bởi phía trước là một điểm không thể không đến. Nữ thi sĩ nói: "Nhà trường cho em nghỉ một tuần là quá ưu ái rồi tranh thủ đến được các điểm văn hoá tiêu biểu như thế này không những bổ ích cho sáng tác mà còn thiết thực trong các giờ giảng văn của em ở trường".

            Thật diễm phúc cho chúng tôi khi hỏi về quê hương cố nhà văn Nam Cao ai cũng nhiệt thành chỉ đường khá tường tận. Có điều hầu như người dân nào cũng hỏi lại như thể cho chắc chắn hơn: "Có phải các bác tìm về vườn chuối Chí Phèo không?". Mới hay nhân vật Chí Phèo đã in đậm trong tâm thức mọi người. Có thể không nhớ tác giả nhưng họ nhớ nhân vật. Nam Cao đã để lại những nhân vật đặc sắc như vậy. Đấy là tầm vĩ đại tầm nhân loại của nhà văn.

            Men theo con đường nhựa bên bờ sông Châu chúng tôi đi giữa những vườn chuối xanh mướt. Chuối ngự phù sa sông Châu nổi tiếng từ xưa dành để cung tiến vua chúa. Nhưng vườn chuối ở trong tôi lại chập chờn cái vườn chuối đẫm ánh trăng đêm Chí Phèo - Thị Nở nơi le lói đốm lửa khát vọng làm người của những số phận dưới đáy xã hội phong kiến. Có lẽ thế chăng khu tưởng niệm nhà văn ngày nay được xây dựng ngay cạnh vườn chuối. Ngôi mộ bình yên giữa bốn bề hoa lá. Trên mộ là bản khắc bằng đá tác phẩm Trăng sáng tuyên ngôn nghệ thuật của nhà văn. Dòng chữ khắc tạc qua thời gian mưa nắng nay đã mờ dần nhưng ý nghĩa của nó đã trở thành bất tử với hậu thế: Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp sống lầm than...

            Nghe nói chính vì sự nổi tiếng của nhà văn Nam Cao của làng Vũ Đại của Chí Phèo Bá Kiến Thị Nở lão Hạc... mà ngành du lịch Hà Nam đã có dự án "phục chế" cái làng quê này. Rồi làng Hòa Nhân Hòa Hậu sẽ trở thành "Làng Vũ Đại" sẽ có "Lò gạch" "Quán cháo hành" sẽ có nườm nượp người vãng cảnh và chiêm ngưỡng...

            Tôi bỗng bừng tỉnh trước tiếng lá chuối xào xạc. Có gì đó như một nỗi buồn dìu dịu len nhẹ vào tâm tư khi chợt hiểu ra đấy mới chỉ là viễn cảnh. Phòng lưu niệm nhà văn liệt sỹ Nam Cao hôm nay còn trống vắng lắm.

* * *

            Từ núi về biển từ góc nhìn vướng cây vướng lá chuyến đi thực tế của anh chị em dự trại sáng tác văn học nghệ thuật Hoà Bình năm 2010 đã có thêm tầm mắt rộng xa hơn thăm thẳm hơn và chắc rằng ngòi bút sẽ phóng khoáng tác phẩm sẽ dào dạt những cảm hứng sáng tạo mới.


Vài hình ảnh trong ngày 

Trước tượng vua Đinh Tiên Hoàng. 


Trước tượng vua Lê Đại Hành.


Trên quảng trường cố đô.


Mộ nhà văn Nam Cao giữa rì rào vườn chuối.


Vài cảm tưởng về nhà văn và khu lưu niệm.                                                                                
 

More...

NHẬT KÝ TỪ NÚI VỀ BIỂN

By

Viếng mộ nhà thơ Nguyễn Bính
và thăm khu Phật giáo lớn nhất Việt Nam

 

          Ngày 29 tháng 9.

            Chúng tôi dịch chuyển về Ninh Bình với ý muốn hòa nhập không khí chung cả nước hướng về ngày Đại lễ chào mừng 1000 năm Chiếu dời đô của nhà vua Lý Công Uẩn. Nhưng trước hết trên đường về chúng tôi còn ghé làng Thiện Vịnh thăm nơi yên nghỉ nhà thơ Nguyễn Bính một trong những điểm dự định cứ canh cánh trong lòng chúng tôi. Ai nấy đều biết nhà thơ Nguyễn Bính có một đời lưu lạc tha hương khá dài. Cuối cùng ông trở lại nơi chôn rau cắt rốn bằng nấm mộ này đây.

            Theo ông Nguyễn Ngọc em rể nhà thơ Nguyễn Bính ngay sau khi qua đời người ta an táng Nguyễn Bính ở nghĩa trang Nam Ðịnh như những người dân bình thường. Ba năm sau ông được cải táng vào nghĩa địa Tam Ðiệp cũng như những người dân bình thường khác. Nhưng rồi thời thế thay đổi. Năm 1986 mở đầu "vận hội đổi mới" thơ Nguyễn Bính nhờ thế được tái bản khá đầy đủ xào đi nấu lại trong nhiều tuyển tập bán sạch gần cả trăm ngàn cuốn và các nhà phê bình đua nhau ca ngợi ông không tiếc lời. Chợt nhớ ra Nguyễn Bính là một nhà thơ lớn của dân tộc người ta đưa hài cốt ông về chôn ở cồn đất rìa làng Thiện Vịnh nằm cạnh ngôi mộ của ông nội ông vì ngôi nhà cũ của cha mẹ ông bao lâu nay đã thuộc về người khác. Cuối cùng chính quyền phải đổi cho người chủ mới ấy một mảnh đất khác để ở và thêm lần nữa vào năm 1990 hài cốt Nguyễn Bính được dời nay an nghỉ ở chính nơi ông cất tiếng khóc chào đời. Như vậy là trải qua bốn chặng giang hồ thi sĩ mới có một nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Mộ xây giữa khu đất rộng nằm chính giữa làng Thiện Vịnh. Xung quanh rợp bóng tre xoan ruối và lô nhô vài ba đống rơm. Ngôi mộ đơn sơ hình chữ nhật có đắp nổi hình ngọn bút. Hoa mười giờ nở đỏ dưới chân mộ chí. Người ta dự định xây dựng tại khu đất này bên cạnh mộ nhà lưu niệm trưng bày các di vật và tác phẩm của Nguyễn Bính.

            Khoảng 10 giờ chúng tôi đến Ninh Bình và ăn trưa nghỉ ngơi đến 14 giờ thì đi Bái Đính chiêm ngưỡng khu văn hoá Phật giáo lớn nhất Việt Nam. Đây là một quần thể chùa được biết đến với các kỷ lục được xác lập như: Chùa có diện tích lớn nhất tượng Phật bằng đồng lớn nhất chùa có nhiều La Hán nhất và nhiều cây bồ đề nhất... Chùa Bái Đính cũng là nơi vừa diễn ra Đại lễ cung nghinh Xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam. Chùa vẫn đang tiếp tục được xây dựng hoàn thiện nghe đâu sẽ được khánh thành giai đoạn 2 vào dịp Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới diễn ra tại Việt Nam.

            Chúng tôi đi dọc hành lang 250 vị La Hán bằng đá xanh Ninh Bình. Hành lang song song bên kia cũng tương ứng như vậy. Mỗi tượng có một dáng vẻ khác nhau miêu tả sự sống trần thế. Đến điện Quan Âm vừa kịp chụp với nhau vài kiểu ảnh bên cạnh chiếc chuông đồng thì trời đổ mưa. Mưa khá dày đặc. Thật tiếc khi chưa đến được nơi cần đến. Dù sao chúng tôi cũng đã có những quan sát cảm nhận ban đầu về thế giới Phật mà dường như nhìn góc nào cũng thấy choáng ngợp. Với tôi vốn không am hiểu về Phật nhưng lại cực kỳ thích thú kiến trúc nhà chùa. Kiến trúc chùa Bái Đính thực sự nổi bật với những hình khối lớn hoành tráng nhìn thoáng qua giống chùa Nhật Bản hay Trung Quốc. Nhưng dấu ấn Việt Nam vẫn nổi rõ như: Nguyên vật liệu chính khai thác ngay tại địa phương (đá xanh Ninh Bình gỗ tứ thiết) ngói men Bát Tràng màu nâu sẫm... Điều khác biệt nhất là ở vòm mái cong vút hình đuôi chim phượng khác với thẳng thô của chùa Trung Hoa. Các chi tiết trang trí cũng mang đậm dấu ấn các làng nghề truyền thống Việt Nam. Có thể nói Bái Đính là một "đại công trường" hội tụ các nghệ nhân từ các làng nghề nổi tiếng về mộc chạm khắc đá đúc đồng thêu ren sơn mài... Tất cả đã tạo nên nét thuần Việt trong kiến trúc chùa Bái Đính.

Vài hình ảnh trong ngày


Tưởng niệm bên ngôi mộ nhà thơ giữa làng Thiện Vịnh


Bác Nguyễn Ngọc đang hướng dẫn các nhà thơ thăm dấu tích thời thơ ấu của Nguyễn Bính trong khu vườn nhà.


Hành lang chùa Bái Đính với 500 pho tượng La Hán bằng đá.


Bên quả chuông đồng ngoài trời phía sau là điện Quan Âm.


- Ôi kiến trúc chùa tuyệt diệu!


Chùa vẫn đang ngổn ngang xây dựng.

More...

NHẬT KÝ TỪ NÚI VỀ BIỂN

By

Khai mạc Trại sáng tác và bãi biển Quất Lâm

 

Ngày 28 tháng 9.

Trại sáng tác văn học nghệ thuật khai mạc tại Khách sạn Sài Gòn (Khu du lịch bãi biển Quất Lâm huyện Giao Thủy Nam Định). Tập trung - Gọn nhẹ - Vui là hiệu quả buổi khai mạc. Điều đáng nói đây có thể gọi là một cuộc tọa đàm bàn tròn. Các trại viên bày tỏ những cảm xúc suy nghĩ trăn trở của mình xoay quanh những vấn đề về sáng tạo và tác phẩm. Có tác giả chỉ sau một đêm đã có tác phẩm mới trong khuôn khổ trại viết đọc ngay tại buổi khai mạc.

Khu du lịch bãi biển Quất Lâm mới được quy hoạch xây dựng vài năm nay. Chúng tôi đến đây cuối mùa nóng nên không gặp sự sầm uất của nó. Nghe nói nhộn nhịp lắm. Tôi cũng nghĩ thế vì những dãy nhà dịch vụ (kiốt) có đánh số chạy dài khoảng hai cây số đã nói lên điều đó. Và phía sau dãy ki ốt ấy là san sát những nhà nghỉ khách sạn của tư nhân và các cơ quan đoàn thể từ khắp nước "nhảy" vào xây dựng. Còn thời điểm này bãi biển Quất Lâm trở lại mùa hoang vắng. Chủ các ki ốt cùng mấy ả áo dây váy ngắn ngồi trước quán ngao ngán nhìn vài bóng khách thưa thớt ra biển tắm không buồn chào mời chèo kéo như dạo nọ. Chỉ còn vẻ hoang sơ hoang sơ từ ngọn sóng thủy triều bãi cát từ những bụi lau phơ phất đến làn gió đám mây. Có lẽ quang cảnh này gợi cảm xúc cho các "sỹ" nhà ta nhiều hơn chăng?

Vài hình ảnh trong ngày

Khai mạc trại sáng tác và bãi biển Quất Lâm
Nhà thơ Chủ tịch Hội Nguyễn Hữu Thông phát biểu khai mạc.

Khai mạc trại sáng tác và bãi biển Quất Lâm
Các trại viên sôi nổi thảo luận

Khai mạc trại sáng tác và bãi biển Quất Lâm
Các văn nghệ sỹ dự trại viết có chừng này thôi cộng thêm một người chụp ảnh nữa.

Khai mạc trại sáng tác và bãi biển Quất Lâm
Vừa nghe phát biểu vừa suy ngẫm.

Khai mạc trại sáng tác và bãi biển Quất Lâm
Bãi biển Quất Lâm mùa này vắng lặng quá chỉ có ba nữ sỹ Hòa Bình ngơ ngác nhìn biển ngắm mây và cười với gió.

Khai mạc trại sáng tác và bãi biển Quất Lâm
Hai thi sỹ Hữu Thông và Bùi Thiên Văn tranh thủ "khai thác" một ngư dân.

More...

NHẬT KÝ TỪ NÚI VỀ BIỂN

By

Thăm đền Trần và viếng mộ nhà thơ Tú Xương
 

Ngày 27 tháng 9 năm 2010.

Đoàn văn nghệ sỹ Hòa Bình xốc hành trang lên đường tiến về biển mở Trại sáng tác năm 2010. Buổi trưa đến trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định đoàn được anh Trung (Chủ tịch Hội) anh Sản chị Thủy và một số anh chị em Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định đón tiếp nồng nhiệt và dẫn đi thăm quan một số di tích văn hóa tiêu biểu xung quanh thành phố.

 Chúng tôi đến thành phố Nam Định muộn mất một ngày sau Lễ kỷ niệm 710 năm ngày mất Trần Hưng Đạo. Khi đến cổng đền đã gặp sự ngổn ngang của sân khấu đèn loa phông cờ... đang được tháo dỡ. Tuy vậy khách tứ xứ thăm viếng đền còn rất đông. Đây là ngôi đền thờ Trần Hưng Đạo cùng 14 vị vua triều Trần. Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1232 - 1300) là nhân vật lịch sử vĩ đại anh hùng dân tộc. Ngay từ khi sinh thời và trong suốt hơn 7 thế kỷ qua Hưng Đạo Đại vương đã trở thành Đức Thánh Trần trong lòng dân tộc Đức Thánh cha trong Việt điện. Theo số liệu thống kê của Bảo tàng Nam Định có 166 địa điểm (đền điện phủ miếu đình chùa) thờ Đức Thánh Trần. Trong đó có 2 địa điểm chính là đền Bảo Lộc (xã Mỹ Phúc Mỹ Lộc thờ cùng với thân phụ An Sinh Vương Trần Liễu) và đền Cố Trạch (thôn Tức Mặc xã Lộc Vượng ngoại thành Nam Định). Đền Thiên Trường đền Cố Trạch chùa Phổ Minh là cụm di tích lịch sử văn hoá đời Trần nổi tiếng tạo lập ngay trên đất dấy nghiệp cũ của nhà Trần. Quần thể di tích này được gọi chung là đền Trần.

 Nói chuyện với thủ nhang tôi biết một chuyện hy hữu xảy ra tại đây vào ngày Khai ấn của đền. Đền vốn được coi rất thiêng trong ba ngày 7 8 9 tháng giêng Âm lịch bỗng xuất hiện một con rắn trắng quấn quanh ngai vua Trần. Sự kiện này đã thu hút lượng người đến dự đêm Khai ấn tăng đột biến trong đó có hàng nghìn quan khách từ Trung ương đến các tỉnh thành miền Bắc. Lễ khai ấn được xem là "linh hồn" của lễ hội đền Trần. Tương truyền sau khi chiến thắng quân Nguyên lần thứ nhất vào ngày 14 tháng giêng vua Trần đã mở tiệc chiêu đãi tại phủ Thiên Trường và phong chức cho các quan quân có công. Kể từ đó cứ vào ngày này đúng giờ Tý (23h) các vua Trần lại "khai ấn" đánh dấu sự trở lại quốc sự sau khi nghỉ Tết Âm lịch. Không biết có phải vì buổi lễ này mang một ý nghĩa thiêng liêng và đặc biệt gần gũi với "đời sống" của quan chức như vậy mà lễ khai ấn là một trong những lễ hội đầu năm "thu hút" số du khách là quan chức thập phương về dự đông nhất trong các lễ hội. Cán bộ công chức Nhà nước đã thế dân chúng khắp nơi gồm hàng vạn người không biết thực hư ra sao cũng nườm nượp kéo đến xin ấn những mong làm ăn được suôn sẻ quanh năm. Chưa đến 23 giờ lễ khai ấn trong đền vẫn đang diễn ra thì bên ngoài đền một biển người bỗng dưng nổi sóng hỗn loạn ùn ùn xô đổ hàng loạt rào chắn được dựng lên từ ngoài đường tiến sát đến hàng rào cuối cùng hai bên cánh đền. Lễ Khai ấn đã trở thành nỗi hãi hùng của hàng vạn người khi phải giẫm đạp lên nhau xông vào đền "cướp" ấn. Tôi chép lại chuyện này để nhấn mạnh rằng đền Trần có "uy tín" tâm linh đến mức độ nào trong đời sống xã hội vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Từ đền Trần chúng tôi tiếp tục đến thăm quan khu công viên trung tâm thành phố Nam Định. Đây là một quảng trường văn hóa thể thao và vui chơi sạch đẹp nhất thành phố. Có lẽ điểm nhấn văn hóa ở đây phải kể đến Cung văn hóa với kiến trúc bề thế na ná phong cách kiến trúc Pháp thế kỷ trước là tượng đài Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn lừng lững uy nghiêm đối diện Cung văn hóa là mộ chí nhà thơ Tú Xương nơi mà ai qua cũng đều ngưỡng vọng tài năng thi ca của ông...

Vài hình ảnh trong ngày

Tại Thành phố Nam Định
Gặp gỡ hai Hội tại phòng tiếp khách Hội VHNT Nam Định

Tại Thành phố Nam Định
Chủ tịch hai Hội trao nhận quà lưu niệm

Tại Thành phố Nam Định
Đến hội đền Trần sau lễ kỷ niệm 710 năm ngày mất Trần Hưng Đạo

Tại Thành phố Nam Định
Đền Trần vẫn hành lễ

Tại Thành phố Nam Định
Thắp hương tưởng niệm nhà thơ Tú Xương

Tại Thành phố Nam Định
Chụp ảnh lưu niệm với nhà thơ Chủ tịch Hội Nguyễn Hữu Thông trước tượng đài trung tâm thành phố Nam Định.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'15841','4cpgfuglh5in2hrvv1mugrqc45','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-20 11:33:22','/ac29994/nhat-ky-tren-nhung-neo-duong-dat-nuoc.html')