CHUYỆN LÀNG VĂN NGHỆ HÒA BÌNH

 
Lªn nói Dôc Thuý ®Ò th¬           
            Cư¬ng tr×nh Tr¹i s¸ng t¸c v¨n häc nghÖ thuËt cña Héi V¨n häc NghÖ thuËt Hoµ B×nh n¨m 2010 cã mét ho¹t ®éng rÊt quan träng ®ã lµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho anh chÞ em v¨n nghÖ sÜ th©m nhËp thùc tÕ vïng ®ång b»ng B¾c Bé cô thÓ lµ ba tØnh Nam §Þnh Th¸i B×nh vµ Ninh B×nh. Ngo¹i trõ Nam §Þnh diÔn ra ®óng kÕ ho¹ch cßn Th¸i B×nh th× kh«ng liªn l¹c ®­uîc Héi b¹n víi l¹i "gÇn nhµ xa ngâ" nªn Ban tæ chøc tr¹i s¸ng t¸c quyÕt ®Þnh kh«ng qua n÷a. Héi Ninh B×nh th× bËn ®ưa qu©n ®i dù héi "5 cè ®«" t¹i Hµ Néi. ThÕ lµ c¸c v¨n nghÖ sÜ Hoµ B×nh h¨m hë lªn xe... "tù hµnh".

              T¹i thµnh phè Ninh B×nh sau buæi chiÒu ®i th¨m thó B¸i §Ýnh anh chÞ em cßn ®ang kh«ng biÕt tiªu khiÓn g× cho qua ®ªm mµ c¸i ®ªm ngåi ch¬i x¬i n­uíc lµ nã dµi vµ v« vÞ l¾m th× nhµ th¬ Lß Cao Nhum nghÜ ra "mÑo": Kh«ng gÆp ®­uîc Héi Ninh B×nh th× gÆp gì b¹n bÌ v¨n ch­ư¬ng ë ®©y vËy. Sau có ®iÖn tho¹i kho¶ng m­ười phót M¹c Kh¶i Tu©n mét c©y th¬ kh¸ Ên tượng cña Héi V¨n häc NghÖ thuËt Ninh B×nh lËp tøc cã mÆt t¹i nhµ nghØ vµ tuyªn bè: "Lªn nói Dôc Thuý ch¬i!". Nói Dôc Thuý võa lµ th¾ng c¶nh soi bãng xuèng dßng s«ng V©n   võa lµ di tÝch lÞch sö di tÝch v¨n ho¸ næi tiÕng n»m gän trong c«ng viªn gi÷a thµnh phè Ninh B×nh. Nghe tiÕng ®· l©u như­ng nhiÒu ng­uêi chư­a ®ươc chiªm ngưỡ­ng. VËy lµ mét nhãm gåm Nhan Sinh Bµn Kim Quy Bïi Thiªn V¨n Lª Thanh Hång Lß Cao Nhum do thi sÜ M¹c Kh¶i Tu©n dÉn ®­uêng ®i bé d×u d¾t nhau lªn nói ®ªm.

            Khái nãi phong c¶nh ®ªm trªn nói Dôc Thuý nh×n ra bèn bÒ trêi ®Êt thi vÞ ®Õn chõng nµo. Bëi vËy sau nh÷ng hu­íng dÉn giíi thiÖu vµ trß chuyÖn tµo lao ngåi trªn mét phiÕn ®¸ réng m¸t thi sÜ M¹c Kh¶i Tu©n khëi ph¸t hai c©u th¬ ®Ò nghÞ c¶ nhãm thªm hai c©u cuèi ®Ó thµnh bµi th¬ trän vÑn 4 c©u. Hai c©u ®Çu cña M¹c Kh¶i Tu©n nh­ư sau:

            Nhµ th¬ "R­ượu nói" lªn ch¬i nói

            Dôc Thuý ®ªm nay giôc nèi vÇn...

            C¶ nhãm mçi ng­uêi gãp mét ®«i c©u nh­ung xem ra chu­a cã sù thèng nhÊt ­ung ý hÑn t­ư duy tiÕp v× ®ªm ®· qu¸ khuya (lóc vÒ c¶ nhãm ph¶i trÌo cæng). S¸ng h«m sau Lß Cao Nhum "m¸ch" chuyÖn nµy víi tr­uëng ®oµn H÷u Th«ng. H÷u Th«ng lÆng ®i mét lóc råi ®äc tiÕp hai c©u cuèi. Lß Cao Nhum vç ®Ðt bµn tay s­ướng qu¸. Sau ®ã hai ng­ười cßn bµn söa mét sè tõ trë thµnh bµi th¬ hoµn chØnh sau ®©y:

            Nhµ th¬ "R­ượu nói" lªn ch¬i nói

            Dôc Thuý tr¨ng reo giôc nèi vÇn

            Th¬ vÒ ãng ¸nh ®ªm trinh n÷

            Ru­îu nång dan dÝu sãng s«ng V©n.

                                                                                    Ninh B×nh th¸ng 10 n¨m 2010

* "Rượu núi" là tên một bài thơ của Lò Cao Nhum.Từ trái sang các thi sỹ: Mạc Khải Tuân Lê Thanh Hồng Nhan Sinh Bùi Thiên Văn và Bàn Kim Quy. 


locaonhum

reply_string

Oke.

vũ thu huế

anh vẫn ngồi ôm chum rượu ạ cho thêm em nữa là ba. kiếm thêm 1 người nữa chị Bàn Kim quy nhé để đối ẩm

locaonhum

reply_string

Chủ nhà vẫn ngồi ôm chum rượu đợi bạn đây. xin cho biết quý danh để còn giao lưu nhá.

pn

Đã tìm được nhà anh rồi. Muốn thử rượu núi mà chẳng thấy ai mời cả. Chủ nhà đi đâu rồi?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'15841','9fv2bl45tm5pnohe03lg4t0eo6','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-20 11:33:14','/a263073/chuyen-lang-van-nghe-hoa-binh.html')